Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, číslo řidičského průkazu a emailová adresa.

Účel zpracování

 • Webové stránky autoškoly, ELEKTRONICKÝ PLÁNOVACÍ SYSTÉM
 • Zpracování dle Zákona 247/2000 Sb.,- Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a to v:
  1. Žádosti o přijetí k výuce a výcviku
  2. Evidenční knize
  3. Třídní knize
  4. Průkaze žadatele o řidičské oprávnění
  5. Seznamu žadatelů zařazených do výuky a výcviku
  6. Hlášení žadatelů ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě k opakované zkoušce
  7. Potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku
  8. Evidenci o výcviku v řízení vozidla

Výše uvedené pod body 1. až 6. postupuje autoškola obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny provozovatele autoškoly., dle zákona 247/2000Sb.

Doba zpracování: dle vyhlášky 167/2002 Sb.

Dle vyhlášky 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., po dobu pěti let po posledním provedeném zápisu.

Autoškola je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně.

Informace, nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování údajů

Subjekt údajů má právo:

 1. Na přístup k osobním údajům.
 2. Na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.
 3. Na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 4. Na omezení zpracování osobních údajů.
 5. Na přenositelnost osobních údajů.
 6. Na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.
 7. Podat proti správci stížnost u dozorového orgánu.
 8. Jedná se o zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecního nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a to na výše uvedenou dobu.

Kontaktní údaje správce

autoškola OVA s.r.o.
Lechowiczova 2835/31
702 00 Ostrava
IČ.: 28638221

Jedná se o zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecního nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a to na výše uvedenou dobu.